FINANSIELL INFORMATION

Vector inledde under 2015 arbetet med att ansöka om nödvändiga tillstånd hos Finansinspektionen för att bedriva verksamhet som försäkringsbolag. Efter närmare utvärdering av denna process stod det dock klart att tids- och resursåtgång samt anskaffande av nödvändigt eget kapital för att uppfylla gällande krav skulle medföra en längre startsträcka än planerat.

Bolagets första två verksamhetsår (2015 och 2016) ägnades i sin helhet åt att förbereda för den planerade försäkringsverksamheten. Bolaget hade inga intäkter under dessa år. Först under 2017 då förmedlingsverksamheten startade har intäkter börjat flyta in.

Bolaget tillämpar redovisningsprinciper i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) med ändringar enligt BFNAR 2016:09.

Avgivna årsredovisningar finns att hämta upp här:

Kallelse till årsstamma Vector 2024-03-22

Fullmakt-Power of Attorney 2024

Årsredovisning Vector Nordic AB 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018