FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Försäkringsvillkor för resegarantier

Insurance conditions for travel guarantees

PREMIER OCH AVGIFTER

Vi gör en individuell bedömning av varje företag och premierna är beroende av företagets finansiella ställning och garantiernas storlek.

Följande minimipremier tas ut när premien för tillsvidaregarantier och eventuella tidsbegränsade garantier inte når upp till dessa belopp:

  • 4 000 kr för medlemmar till SRF
  • 5 000 kr för icke medlemmar

Exempel: Kostnaden för en tillsvidaregaranti (som löper årsvis) på 100 000 kr för vilken premien bestämts till 1,75 %, blir således inte 1 750 kr utan 4 000 kr för SRF-medlemmen.

För tidsbegränsade garantier som separat tillkommer under ett år debiteras en minimipremie av 500 kr.

Exempel: En researrangör har ställt en resegaranti (tillsvidaregaranti) på en miljon kronor och betalar för denna 1,75 %, dvs. 17 5000 kr. Under året får företaget ett beslut från Kammarkollegiet att under juli-augusti ställa ytterligare 100 000 kr. Med en premiesats på 1,75 % blir premien 292 kr. Vector debiterar dock minimipremien 500 kr.

Inga uppläggningsavgifter eller andra avgifter tas ut.

I möjligaste mån beroende på företagets finansiella ställning krävs inga motsäkerheter.