LEGAL INFORMATION

ALLMÄNT

Vector Nordic AB, org.nr 559006-0496 har som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo Försäkring AB ingått avtal om att förmedla garantiförsäkringar för Gar-Bos räkning. Vector Nordic AB är registrerat som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Uppgifter om bolagsregistrering finns hos: Bolagsverket, 851 81, Sundsvall.

Försäkringsförmedling regleras genom Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. Lagen kompletteras av bestämmelser i Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11). Finansinspektionen utövar tillsyn över verksamheten.

Gar-Bo Försäkring AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som kan drabba kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att den anknutna förmedlaren, Vector Nordic AB, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt Lagen om försäkringsförmedling 5 kap. 4 §.

Vector ersätts för förmedlingsuppdraget genom provision, som betalas av Gar-Bo och som är en del av premien. Premien bestäms på sätt som redogörs för under Garantier/Villkor.

KLAGOMÅL

Våra kunder är vår viktigaste tillgång och vår strävan är att alla kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Skulle du trots allt vara missnöjd hur ett ärende hanterats av oss, är det angeläget att du hör av dig så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Klagomålsansvarig hos Vector Nordic är VD:

Jaana Alenius
+46 8 448 45 91
jaana.alenius@vectornordic.com

VECTOR NORDIC AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd, kommer det att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tagit emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av Ditt ärende.

Då Vector är anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo Försäkring AB, kan ditt ärende komma att skickas dit för vidare behandling av detta företag.

Ditt skriftliga klagomål ska innehålla en beskrivning av vad du är missnöjd med jämte relevant dokumentation i ärendet samt vem du har haft kontakt med och när. Enklare fel och brister åtgärdas snarast.

Tvist avseende utfört uppdrag ska prövas av allmän domstol.