JURIDISK INFORMASJON

ALLMENT

Vector Nordic AB, org.nr. 559006-0496 har som tilknyttet forsikringsformidler til Gar-Bo Försäkring AB inngått avtale om å formidle garantiforsikringer for Gar-Bos regning. Vector Nordic AB er registrert som tilknyttet forsikringsformidler hos det svenske Bolagsverket. Opplysninger om selskapsregistrering er hos: Bolagsverket, 851 81, Sundsvall.

Forsikringsformidling reguleres gjennom den svenske Lag (2005:405) om försäkringsförmedling (lov om forsikringsformidling). Loven utfylles av bestemmelser i svensk Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling (Forordning om forsikringsformidling) og i den svenske Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) (finansinstilsynets forskrifter og allmenne råd om forsikringsformidling). Den svenske Finansinspektionen (finanstilsynet) fører tilsyn med virksomheten.

Gar-Bo Försäkring AB har ansvaret for ren formueskade som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som hevder sin rett hos kunden som følge av at den tilknyttede formidleren, Vector Nordic AB, forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter iht. den svenske Lagen om försäkringsförmedling 5 kap. 4 §.

Vector godtgjøres for formidlingsoppdraget gjennom provisjon som betales av Gar-Bo og som er en del av premien. Premien fastsettes på de måtene som det er redegjort for under Garantier/Vilkår.

KLAGE

Våre kunder er viktige for oss, og vi arbeider for at alle kunder skal være fornøyde med våre tjenester. Skulle du til tross for dette være misfornøyd med hvordan en sak er håndtert av oss, ber vi deg gi oss beskjed så snart som mulig.

Kontaktopplysninger

Klagesaksansvarlig hos Vector Nordic er administrerende direktør:

Jaana Alenius
+46 8 448 45 91
jaana.alenius@vectornordic.com

VECTOR NORDIC AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Om klagen er å betrakte som en enkelt feil eller misforståelse, blir det ordnet snarest mulig. Kan vi ikke besvare din henvendelse innen 14 dager fra vi mottok klagen, får du skriftlig informasjon om dette samt informasjon om den fortsatte behandlingen av din sak.

Siden Vector er tilknyttet forsikringsformidler til Gar-Bo Försäkring AB, kan din sak komme til å bli sendt dit for videre behandling i dette selskapet.

Din skriftlige klage skal inneholde en beskrivelse av hva du er misfornøyd med i tillegg til relevant dokumentasjon i saken samt hvem du har hatt kontakt med og når. Enklere feil og mangler tas hånd om snarest.

Tvister vedrørende utført oppdrag skal prøves ved en alminnelig domstol.